StoryFutures x Media Cymru 'AR Storytelling Lab'

 • StoryFutures
 • March 27th 2023

In the past 5 or so years there has been rapid development and huge growth in Augmented Reality (AR) which has increased its potential application not just across gaming platforms and within entertainment, but also in the museum and heritage sector, in education, health and well being as well as in research sectors.

StoryFutures: The National Centre for Immersive Storytelling has partnered with Media Cymru to deliver a 2 day intensive hands-on AR Storytelling Lab using the learnings from the StoryFutures successful UK national immersive tour StoryTrails, and exploring the broad range of applications for AR as it starts to mature.

StoryTrails is a unique immersive storytelling experience, inviting people to explore their towns and cities through the magic of augmented and virtual reality (AR and VR). Led by StoryFutures: The National Centre for Immersive Storytelling (run by the National Film and Television School and Royal Holloway, University of London), in partnership with the British Film Institute (BFI), broadcaster and film-maker, David Olusoga, Uplands Television, and leading immersive specialists ISO Design, Nexus Studios and Niantic. It was also brought to life by The Reading Agency’s national network of libraries and by event-making specialists ProduceUK. StoryTrails was nominated for the SXSW 2023 Innovation Awards for the Best Immersive and is currently shortlisted for the Museums + Heritage Show award for Best Use Of Digital, UK.

This AR Storytelling Lab offers creative practitioners from the film, TV, theatre and games industry and who have little to no experience of creating AR projects, the chance to focus on how AR can bring stories to life. They will develop an introductory range of creative and technical skills required to get their story from page to an AR experience. This lab will provide creatives with skills to take away and use in future practice.

The lab participants will hear from immersive industry experts, who specialise in AR content, and will get the opportunity to:

 • Learn about the immersive industry landscape and where AR technology fits in.
 • Experience and discuss a range of AR content
 • Explore the many applications of AR (entertainment, education, health, etc.)
 • Capture and create stories in AR with free-to-use AR software such as Scaniverse
 • Learn how to publish their stories using web 3.0
 • Examine how to commercialise AR experiences?

This lab is for creative practitioners based in Cardiff and the surrounding region. The lab will be taking place at the Tramshed Tech, Cardiff on Tuesday 23rd and Wednesday 24th May 2023. Applications close Thursday 27th April midnight, successful applications will be informed on Friday 5th May.

Participant numbers are limited to 12. To apply, please complete the application form. Places will be allocated in accordance with our selection criteria. These Labs are free to attend and we receive a high volume of applications, therefore there is no guarantee on receiving a place and we will not be able to provide application feedback.

Eligibility and Selection Criteria:

To apply for this lab you'll need to meet the following requirements:

 • Applicants must be based in Cardiff or the surrounding regions.
 • Applicants may not have specific creative experience working on AR projects, but should be able to outline why attending is of interest to their current practice.
 • Age: Participants must be 18+
 • UK Status: Applicants must be UK nationals or permanent UK residents, living and working in the UK.
 • Diversity: StoryFutures operates with a pledge to ensure our labs are as accessible as possible to a diverse range of applicants.
 • Track Record: Applicants must have a substantial body of work and track record in a relevant creative field, including number of screen, production, performance (or equivalent) credits.
 • Ability to benefit: Applicants must explain why this opportunity would be of benefit to them and their career path and aspirations, and provide an opportunity they may not otherwise have access to.
 • Reporting: All participants must agree to funder reporting requirements, including provision of relevant business and employment information.

We are committed to making this initiative as accessible as possible. If you have a disability, or are yourself a carer, you may be entitled to apply for a bursary to cover additional expenses related to these needs that you may incur as a direct result of applying for, or taking part in the programme (such as special assistance arrangements).

If you think this may apply to you, please indicate this in your application form, and a representative from the team will get in touch to discuss requirements if your application is successful. For any questions or assistance before the point of applying, please contact immersive@nfts.co.uk.

Apply Now

Yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, bu datblygiad cyflym a thwf enfawr mewn Realiti Estynedig (AR) sydd wedi cynyddu ei ddefnydd posibl nid yn unig ar draws gemau cyfrifiadurol ac o fewn adloniant, ond hefyd yn y sector amgueddfeydd a threftadaeth a'r sectorau addysg ac ymchwil.

StoryFutures: Mae’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Adrodd Straeon Trochol wedi gweithio mewn partneriaeth â Media Cymru i gyflwyno Labordy Adrodd Straeon AR ymarferol 2 ddiwrnod, gan ddefnyddio’r hyn a ddysgwyd o daith drochi genedlaethol lwyddiannus StoryFutures yn y DU, Llwybrau Stori, ac archwilio’r ystod eang o gymwysiadau ar gyfer AR wrth iddi ddechrau. i aeddfedu.

Mae StoryTrails yn brofiad adrodd straeon trochol unigryw, sy’n gwahodd pobl i archwilio eu trefi a’u dinasoedd trwy hud realiti estynedig a rhithwir (AR a VR). Dan arweiniad StoryFutures: Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Storïa Trochol (sy’n cael ei rhedeg gan yr Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol a Royal Holloway, Prifysgol Llundain), mewn partneriaeth â Sefydliad Ffilm Prydain (BFI), y darlledwr a chrëwr ffilmiau, David Olusoga, Uplands Television, ac arbenigwyr trochi blaenllaw, ISO Design, Nexus Studios a Niantic.

Daeth yn fyw hefyd gan rwydwaith cenedlaethol o lyfrgelloedd yr Asiantaeth Ddarllen a chan yr arbenigwyr creu digwyddiadau ProduceUK. Enwebwyd StoryTrails ar gyfer Gwobrau Arloesedd SXSW 2023 ar gyfer y Rhaglen Drochi Orau ac mae ar hyn o bryd ar restr fer gwobr Amgueddfeydd + Sioe Dreftadaeth am y Defnydd Gorau o Ddigidol, y DU.

Mae’r Labordy Adrodd Straeon AR hwn yn cynnig cyfle i ymarferwyr creadigol o’r diwydiant ffilm, teledu, theatr a gemau ac sydd heb fawr ddim profiad o greu prosiectau AR, i ganolbwyntio ar sut y gall AR ddod â straeon yn fyw. Byddant yn datblygu ystod ragarweiniol o’r sgiliau creadigol a thechnegol sydd eu hangen i drosglwyddo eu stori o’r dudalen yn brofiad AR. Bydd y labordy hwn yn rhoi i bobl greadigol sgiliau i’w defnyddio mewn ymarfer yn y dyfodol.

Bydd y rheiny sy’n cymryd rhan yn y labordy yn clywed gan arbenigwyr y diwydiant trochol, sy'n arbenigo mewn cynnwys AR, a byddant yn cael y cyfle i:

 • Ddysgu am dirwedd y diwydiant trochol a lle technoleg AR o fewn hynny.
 • Profi a thrafod amrywiaeth o gynnwys AR
 • Archwilio'r rhaglenni AR amrywiol (adloniant, addysg, iechyd, ac ati)
 • Dal a chreu straeon mewn AR gyda meddalwedd AR rhad ac am ddim fel Scaniverse
 • Dysgu sut i gyhoeddi eu straeon gan ddefnyddio web 3.0
 • Archwilio sut i fasnacheiddio profiadau AR?

Mae'r labordy hwn ar gyfer ymarferwyr creadigol yng Nghaerdydd a'r ardal gyfagos. Bydd y labordy yn cael ei gynnal yn y Tramshed Tech, Caerdydd ddydd Mawrth 23 a dydd Mercher 24 Mai 2023. Bydd y broses ymgeisio yn dod i ben am hanner nos ddydd Iau 27 Ebrill, a bydd ceisiadau llwyddiannus yn cael eu hysbysu ddydd Gwener 5 Mai.

Dim ond 12 a fydd yn gallu cymryd rhan. I wneud cais, llenwch y ffurflen gais. Bydd lleoedd yn cael eu dyrannu yn unol â'n meini prawf dethol. Mae’r Labordai hyn yn rhad ac am ddim i’w defnyddio ac rydym yn cael nifer fawr o geisiadau, felly nid oes sicrwydd y byddwch yn derbyn lle ac ni fyddwn yn gallu darparu adborth ar geisiadau.

Meini Prawf Cymhwysedd a Dethol:

I wneud cais am y labordy hwn bydd angen i chi fodloni'r gofynion canlynol:

 • Rhaid i ymgeiswyr fod wedi'u lleoli yng Nghaerdydd neu'r ardaloedd cyfagos.
 • Efallai na fydd gan ymgeiswyr brofiad creadigol penodol yn gweithio ar brosiectau AR, ond dylent allu amlinellu pam fod cymryd rhan o ddiddordeb i'w harfer presennol.
 • Oedran: Rhaid i bawb sy’n cymryd rhan fod yn 18+
 • Statws yn y DU: Rhaid i ymgeiswyr fod yn ddinasyddion y DU neu'n breswylwyr parhaol yn y DU, sy'n byw ac yn gweithio yn y DU.
 • Amrywiaeth: Mae StoryFutures yn gweithredu gydag addewid i sicrhau bod ein labordai mor hygyrch â phosibl i ystod amrywiol o ymgeiswyr.
 • Profiad Blaenorol: Rhaid bod gan ymgeiswyr gorff sylweddol o waith a phrofiad blaenorol mewn maes creadigol perthnasol, gan gynnwys nifer o gredydau sgrin, cynhyrchu, perfformio (neu gyfwerth).
 • Y gallu i elwa: Rhaid i ymgeiswyr egluro pam y byddai'r cyfle hwn o fudd iddyn nhw a'u llwybr gyrfa a'u dyheadau, a rhoi cyfle na fyddent o bosibl yn cael mynediad ato fel arall.
 • Adrodd: Rhaid i bawb sy’n cymryd rhan gytuno i ofynion adrodd y cyllidwr, gan gynnwys darparu gwybodaeth fusnes a chyflogaeth berthnasol.

Hygyrchedd:

Rydym wedi ymrwymo i wneud y fenter hon mor hygyrch â phosibl. Os oes gennych anabledd, neu os ydych eich hun yn ofalwr, efallai y bydd gennych hawl i wneud cais am fwrsariaeth i dalu costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â’r anghenion hyn y gallech eu hwynebu o ganlyniad uniongyrchol i wneud cais am, neu gymryd rhan yn y rhaglen (fel trefniadau cymorth arbennig).

Os credwch y gallai hyn fod yn berthnasol i chi, nodwch hyn yn eich ffurflen gais, a bydd cynrychiolydd o'r tîm yn cysylltu i drafod gofynion os bydd eich cais yn llwyddiannus. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech gymorth cyn i chi wneud cais, cysylltwch â immersive@nfts.co.uk

YMGEISIWCH NAWR
Share this article: